Hele jernbanenettet skal være arbejdsplads med internet-dækning
Rejsende over hele landet skal kunne komme på internettet i toget

Hele jernbanenettet skal være arbejdsplads med internet-dækning

Politikerne på Christiansborg har fastsat den målsætning, at passagerer på hele statens jernbanenet skal kunne anvende toget som arbejdsplads senest med udgangen af 2019.

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Projektet ’Internet i Tog’ blev sat i gang i 2016 i et samarbejde mellem DSB, Arriva, Hi3G, Telia,
Telenor, TDC og Banedanmark.

Det overordnede projekt består af tre hovedelementer, der er indbyrdes afhængige:

1) indbygning af signalforstærkere fra mobiloperatørerne i DSB’s tog,

2) indbygning af WiFi-system for datatransmission i DSB’s tog,

3) forbedret radiodækning langs Banedanmarks jernbanenet.

Der blev i 2016 afsat en statslig totaludgift på godt 100 millioner kroner med henblik på at sikre de størst mulige forbedringer af brugeroplevelsen ved internet i tog via investeringer i radiomaster langs jernbanenettet samt fibernet til transmission og teknikhytter.

Projekteringsfasen
De 100 millioner kroner er øremærket til den infrastrukturudbygning, som Banedanmark skal gennemføre, mens mobiloperatørerne afholder udgifterne til radioudstyr og driften heraf.

Af den seneste status for anlægsarbejder under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet fremgår det, at arbejdet med de tre hovedelementer, som er indbyrdes afhængige, er igangsat i 2016 og forventes afsluttet senest med udgangen af 2019.

Infrastrukturudbygningen af radiomaster, teknikhytter og fiberforbindelser vil i en væsentlig del af 2017 være i projekteringsfasen, hvor der er tæt samarbejde om blandt andet placering af radiomaster/radioudstyr mellem mobiloperatørerne og Banedanmark.|

Væsentlig forsinket
Det meddeles dog, at et omfattende beregningsarbejde fra mobiloperatørerne med henblik på at udarbejde en revideret liste over netudbygningen er ’væsentligt forsinket’.

- Arbejdet med kommunale byggeansøgninger for hver placering, der er behov for i forhold til radiodækning, og som er fysisk mulige i forhold til jordbundsforhold, fortsættes. Banedanmark har indsendt 19 ansøgninger og fået kommunal godkendelse af to, hvilket efterlader projektet med en mere presset udførelsesfase. Der afsøges derfor alternative tilgange for at sikre projektets realisering, forklarer ministeren.

75 radiomaster
Det samlede antal radiomaster, der skal etableres langs jernbanenettet, vurderes at være op til 75. Inden etablering af ny radiomast eller ombygning af eksisterende radiomast indgår minimum én mobiloperatør en lejeaftale med Banedanmark, der af hensyn til den overordnede tidsplan har aftalt med mobiloperatørerne, at lejeaftaler efter modtagelsen af kommunale byggetilladelser vil blive indgået i puljer for at sikre en tidligere opstart af etableringsarbejdet af radiomasterne.

Kommer i hus

Projektleder i Banedanmark, Jakob Lind siger dog:

- På trods af, at den kommunale sagsbehandling af vores byggeansøgninger har været tidskrævende, så er det stadig min vurdering, at vi kan komme i hus med projektet, der skal levere netdækning til togpassagerer.

Totaludgiften for Banedanmarks infrastrukturudbygning er på 103,4 millioner kroner i 2017-priser, som forventes overholdt.